Privacybeleid Rijnstad Vocaaltheater

Rijnstad Vocaaltheater, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.rijnstadvocaaltheater.nl
Rijnstad Vocaaltheater
T.a.v. Petra Rietveld
Zadelmakerstraat 70
6921 JE Duiven

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijnstad Vocaaltheater verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy.rijnstad@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rijnstad Vocaaltheater verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het in contact komen met personen die informatie / persoonsgegevens via onze website achter laten;
• Het in contact komen met onze leden;
• Het in contact komen met onze sponsoren en overige derden;
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rijnstad Vocaaltheater neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijnstad Vocaaltheater) tussen zit.

Rijnstad Vocaaltheater gebruikt de meest recente versie die beschikbaar is voor onze website. Wanneer u ons een e-mail stuurt kunnen alleen de bestuursleden uw bericht inzien, beantwoorden en/of verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijnstad Vocaaltheater verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en met akkoord van onze leden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wi j gebruiken

Rijnstad Vocaaltheater gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijn stad Vocaaltheater en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy.rijnstad@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rijnstad Vocaaltheater wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen met de autoriteit persoonsgegevens/tip ons

Rijnstad Vocaaltheater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons dagelijks bestuur of via privacy.rijnstad@gmail.com

Rijnstad Vocaaltheater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens minimaal één verenigingsjaar. Ons verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli van ieder kalenderjaar. Wanneer wij genoodzaakt zijn uw gegevens langer te willen bewaren wordt u hierover geïnformeerd.

Download privacybeleid